Netwerken

GGZ

We zijn in januari gestart met het project ‘versterking van de GGZ-keten’, onder leiding van Ingeborg Weuring. Hierin staat de samenwerking tussen huisartsen, de POH-GGZ, psychologen en psychiaters centraal. 

We hebben een projectgroep, met daarin een afvaardiging van huisartsen, POH’s-GGZ, psychologen en psychiaters waarin de ideale samenwerking in de GGZ-keten is geschetst. De projectgroep heeft de ambitie uitgesproken de zorg laagdrempelig en dichtbij de patiënt te willen bieden, waarbij de huisartsenpraktijk voldoende ondersteund wordt door expertise binnen de specialistische GGZ. 

Activiteiten

We hebben de huisartsen op de ALV gevraagd met welke activiteiten we de praktijken kunnen faciliteren. Uit de antwoorden konden we de volgende 4 onderwerpen onderscheiden:  

  • Een consultatienetwerk oprichten.
  • Ondersteuning van de GGZ-zorg en de POH-GGZ.
  • Versterking van de huisartsenzorg door samen het GGZ-beleid op te pakken.
  • Toegankelijkheid verbeteren door: 1) samenwerkingsafspraken door de hele keten te maken, 2) de aanmelding te vergemakkelijken en 3) meer personele capaciteit in de basis GGZ dichtbij de huisartsenpraktijken.
 

Om dit voor elkaar te krijgen is een organisatie nodig voor regie op de keten en een goede op- en afschaalmogelijkheid binnen de basis GGZ.

Ingeborg Weuring, projectleider GGZ

Transmuraal

Afstemming en (werk)afspraken tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn wordt steeds belangrijker. Grondslag is het gezamenlijke perspectief om kwalitatief hoogwaardige zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te leveren.
De transmuraal coördinatoren van Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen spelen hierin een belangrijke rol. Stadskanaal is daar onlangs aan toegevoegd.

Verbinding

Transmuraal coördinatoren maken én houden verbinding tussen huisartsen en specialisten over optimale samenwerking, zodat kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt in de regio gewaarborgd is. We hebben namens de Drentse huisartsen een visie op transmurale samenwerking tussen de 1e en 2e lijn opgesteld. Volgend jaar maken we hier concrete werkafspraken over. De kernpunten zie je hieronder. 

 
  • Wij maken, namens de huisartsen, deel uit van de lokale stuurgroepen
  • De stuurgroep stelt een onafhankelijke transmuraal coördinator aan
  • De 1e en 2e lijn financieren samen de transmuraal coördinator

Horizontaal doorverwijzen

Voor bepaalde ingrepen vind je in de 2e lijn lange wachttijden, zoals oogheelkundig onderzoek. Door meer medische behandelingen en diagnostiek in de 1e lijn te verrichten neemt de druk op de 2e lijn af én wordt de huisartsenzorg versterkt.

Ander voordeel is dat een behandeling in de huisartsenpraktijk de patiënt in de meeste gevallen ‘het eigen risico’ scheelt. Ook draagt het bij aan het principe ‘zorg dichtbij als het kan en ver weg als het moet’. Dat is de aanleiding voor ons project horizontaal doorverwijzen.

Wat houdt het in?

Samengevat verwijzen huisartsen voor speciale verrichtingen naar een hierin gespecialiseerde collega-huisarts. We hebben geïnventariseerd welke Drentse huisartsen hieraan willen meedoen. Vervolgens hebben zij de ingrepen en behandelingen vastgesteld die voor horizontaal doorverwijzen in aanmerking komen. Ook hebben we daarbij naar de geografische spreiding gekeken.

In de eerste helft van 2018 kunnen we hiervoor digitaal doorverwijzen in VIPLive.

Maartje Kort, directiesecretaris/secretaris RvC

Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe wil het eerste aanspreekpunt zijn voor palliatieve zorg in Drenthe. Samen werken wij aan het sterker profileren van het team in de eerste lijn én aan de afstemming met de tweede lijn.

 

Leden van het Palliatief Consultatieteam Drenthe Leden van het Palliatief Consultatieteam Drenthe

Profilering

Het team heeft een plekje op onze website gekregen en we hebben regelmatig aandacht aan palliatieve zorg in onze nieuwsbrief besteed. Zo hebben we interviews met de kaderhuisartsen en verpleegkundig consulenten gepubliceerd. Ook heeft het team een symposium voorbereid voor volgend jaar. Wij helpen met de organisatie daarvan.

Afstemming

In 2017 is er afstemmingsoverleg geweest met IKNL en de coördinator van het Netwerk Palliatieve zorg in Drenthe en Steenwijkerland. Hierin verkennen we de initiatieven op het gebied van palliatieve zorg en versterken we de samenhang. 
Deze afstemming heeft een vaste routine gekregen.

Ook hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met de palliatieve teams van het Wilhelminaziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda en Diaconessenhuis.

Hiermee hebben we de eerste stap gezet om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn te bevorderen. 

Liliane Sloot, coördinator innovatie & ontwikkeling

Eerstelijns verblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijfbedden zijn bedoeld voor kwetsbare patiënten die thuis verblijven en tijdelijk een intensievere behandeling en verzorging nodig hebben. Huisartsen verzorgen de triage voor deze bedden met een laagcomplexe zorgvraag, hoogcomplexe zorgvraag en palliatieve zorg.

ELV-loket

Het kostte onze huisartsen veel tijd en moeite om een vrij bed te vinden. In het najaar is in de regio’s Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen hard gewerkt aan de samenwerkings- en werkafspraken tussen ziekenhuizen, VVT-instellingen en huisartsen. Wij hebben, ook  door financiële inspanningen, een online capaciteitsmanagementsysteem voor heel Drenthe mogelijk gemaakt. Hierin zie je in één oogopslag waar een bed beschikbaar is.

Vanaf volgend jaar vraag je een bed aan via één telefoonnummer.

Jaap te Velde, coördinator integrale ouderenzorg Drenthe

Regiotafel

De gedachte achter de regiotafel is het stimuleren van innovatieve projecten in de huisartsenpraktijken. Dit jaar bestond de regiotafel uit Ingrid Hummelen, Olaf Kuipers, Yoeri Zuidwijk, Jacob Bruins, Annie Hudepohl en Martin Kok.

Projectvoorstellen

Een aantal voorstellen vallen onder bedrijfsvoering of nuldelijnszorg, zo oordeelde Zilveren Kruis, denk bijvoorbeeld aan ‘Lean werken’. Ook zijn een aantal voorstellen ondergebracht bij projecten waarvoor al financiering is (GGZ) en hebben we een aantal voorstellen binnen een andere financieringsstroom kunnen onderbrengen, zoals substitutiegelden 2018.

 In 2017 hebben onze huisartsen 14 projecten bij de regiotafel ingediend. De regiotafel bekeek de voorstellen op volledigheid, waarna Zilveren Kruis op inhoud heeft beoordeeld. Zilveren Kruis heeft 2 voorstellen gehonoreerd.  

Budget

We hebben het totale bedrag dat voor de S3-gelden/regiotafel door Zilveren Kruis beschikbaar is gesteld, weten te benutten: van het resterende beschikbare bedrag worden de eerder genoemde coördinatoren kernteams van integrale ouderenzorg uitbetaald.  

Hoe gaan we hiermee verder?

Voorstellen die in aanmerking komen voor S3-gelden vallen onder wijkgerichte zorg, zorgvernieuwing of substitutie. Zo’n voorstel kan bij ons worden ingediend. Wij kijken vervolgens of het voorstel aan bovenstaande criteria voldoet én waar de financiering de grootste kans van slagen heeft. Is dat de regiotafel? Dan beoordeelt Zilveren Kruis het voorstel. Andere mogelijkheid is dat het voorstel aansluit op al een bestaand project of dat we een betere route zien qua financiering. 

Dit doen we in overleg met de indienende praktijk.

Joyce van Dijk, communicatieadviseur

Samenwerkingen

Gemeenten

We hebben meerdere netwerkbijeenkomsten voor huisartscoördinatoren georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten bleken er grote verschillen te zijn. Zowel in hoe de rol van huisartscoördinator wordt ingevuld als in de onderwerpen die met de gemeenten worden afgestemd. Dat was het startpunt om deze groep te ondersteunen.

We helpen huisartsen de zorg af te stemmen met hun gemeente. Achterliggend doel is dat een vitale gemeente of omgeving een afname van de zorgconsumptie betekent.

Centrale Huiartsendienst

De CHD heeft een nieuwe directeur/bestuurder aangesteld: Jan Schaart. Kort hierna zocht de CHD onze toenadering. Dat heeft geleid tot een samenwerking op zorginhoudelijke thema’s. Ook is er een structureel werkoverleg tussen beide directies uit voortgekomen.

Ziekenhuizen

We hebben goed contact met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en we staan in verbinding met de Raad van Bestuur van Treant. Daarmee hebben we een structureel overleg afgesproken samen met een afvaardiging van het bestuur van de Drentse Huisartsen. Met de Raad van Bestuur van het Isala Diaconessenhuis in Meppel voeren we - ook gezamenlijk - kennismakingsgesprekken.

 

HAGRO bezoeken

Wij hebben dit jaar meerdere huisartsengroepen bezocht. We wilden inzicht krijgen in wat er in de Hagro’s speelt en wat de huisartsen van ons verwachten. Belangrijkste conclusie is dat het nuttig is om met elkaar in contact te komen en verbinding te maken en te houden. Hierdoor krijgen we waardevolle informatie over wat wij nog meer voor onze huisartsen kunnen betekenen. Zo blijken huisartsen behoefte te hebben aan een meer eenduidige communicatie.

Een gezicht

Ook krijgen wij door deze bezoeken een ‘gezicht’. Door het bezoek weten de huisartsen ons beter te vinden. Opvallend is dat onder de huisartsen over het algemeen een zichtbaar verschil is tussen wat zij denken dat wij doen en kunnen, én wat we daadwerkelijk doen. We worden soms nog gezien als de organisatie van een paar jaar geleden. Vanaf nu bezoeken we alle Hagro’s in een 3-jarige cyclus.