Wat we doen

Ketenzorg

Onze praktijkconsulenten hebben alle huisartsenpraktijken in Drenthe bezocht voor een ketenzorgjaargesprek. Deze gesprekken én VIPLive-rapporten geven inzichten in de huisartsenpraktijk die uiteindelijk de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s op peil houden. Of zelfs optimaliseren. 

Wij krijgen door het ketenzorgjaargesprek óók inzicht in behoefte van de huisartsen en praktijkmedewerkers.

Siska van der Vlugt, manager kwaliteit

Benchmarkcijfers

In de trendrapportages wordt het landelijke gemiddelde (groene cijfers) vergeleken met onze scores op verschillende indicatoren. Hierin zijn ook de scores van voorgaande jaren opgenomen.

Registratie

Een belangrijk verschil is dat er voor 2015 in zowel het huisartsinformatiesysteem (HIS) als in BSIS werd geregistreerd. In BSIS werden indicatoren handmatig aangevuld, waardoor we hoger dan het landelijk gemiddelde uitkwamen. Vanaf 2015 is de registratie in het HIS leidend; een realistisch beeld.

Beide rapportages laten zien dat de prevalentie in Drenthe hoger is dan het landelijke gemiddelde. Daardoor hebben we ook meer diabetes- en COPD patiënten in zorg.

 

Download Score DM type 2 indicatoren

Download Score COPD indicatoren

DM type 2

Net als voorgaande jaren hebben we de collectieve streefwaarden gehaald voor EGFR, funduscontrole <2 jaar, voetonderzoek, hbA1C en LDL <5 jaar.

Eerste lijn

We hebben ruim 31.000 DM type 2 patiënten in Drenthe. Daarvan staat bijna 11% onder behandeling van de internist. Twaalf jaar geleden was dat bijna 100%. Deze scores laten zien dat het mogelijk is bepaalde behandelingen blijvend uit de tweede lijn te halen. Met een hoge kwaliteitsstandaard en goede zorg voor de patiënt.

Hoofdbehandelaar DM type 2 patiënten

COPD

We hebben de collectieve streefwaarden voor COPD niet gehaald. Denk aan het vastleggen van functioneren (70%) , rookgedrag (80%) en inhalatietechniek (70%).
We zien hier meerdere oorzaken voor, waaronder het niet goed registreren van procesindicatoren en een minder gemotiveerde patiëntenpopulatie.

Om hier grip op te krijgen bieden we vanaf volgend jaar een scholing ziektelastmeter voor praktijkondersteuners aan. De ziektelastmeter is een visueel hulpmiddel waarmee je COPD-patiënten actief bij hun behandeling betrekt.

Tweede lijn

We hebben bijna 11.000 COPD-patiënten in Drenthe. Daarvan staat ongeveer 32% onder behandeling van de longarts. Dit percentage komt overeen met het landelijke gemiddelde.

Hoofdbehandelaar COPD patiënten

CVRM

Het CVRM-zorgprogramma opzetten was een tijdrovende klus doordat het vertrekpunt per huisartsenpraktijk verschilde. Een mooie les voor ons. In het vervolg ontvangen huisartsenpraktijken voorafgaand aan de start van een nieuw zorgprogramma voldoende tijd én informatie om zich voor te bereiden. 

Implementatie

In de regio Assen, Emmen en Meppel hebben overleggen plaatsgevonden tussen huisartsen, internisten, neurologen, vaatchirurgen en cardiologen. Ook hebben we CVRM-scholingen voor huisartsen georganiseerd. Hieruit zijn de CVRM-werkafspraken ontstaan. In Emmen hebben we de samenwerking met de WDH opgezocht. De CVRM-scholing kreeg een plek in de WDH sandwichcursus en daarmee zijn bijna alle huisartsen in de regio bereikt. Een mooi resultaat. Ook in Meppel organiseren we begin 2018 een CVRM-scholing voor huisartsen.

VVR & HVZ

CVRM bestaat uit twee verschillende patiëntpopulaties, namelijk de VVR groep en HVZ groep. De VVR- patiënten hebben een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. HVZ-patiënten hebben in het verleden een cardiovasculaire gebeurtenis doorgemaakt.

Cijfers VVR

De VVR-populatie in Drenthe bedroeg 56.328 patiënten. Bijna 15% van alle patiënten heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Hoofdbehandelaar VVR-patiënten

Cijfers HVZ

Bijna 20.000 patiënten in de Drentse huisartsenpraktijken hebben in het verleden al een cardiovasculaire gebeurtenis doorgemaakt. Na behandeling door de specialist kan de CVRM-zorg voor deze patiënten door de huisarts worden overgenomen. Dit jaar stond bijna 34% van alle HVZ-patiënten onder behandeling van een specialist. Landelijk gezien ligt dat percentage een stuk lager, namelijk zo rond de 25%. 

Hoofdbehandelaar HVZ-patiënten

Op 31 december 2017 doen 103 van de 130 huisartsenpraktijken in Drenthe mee met CVRM.

Jeanet Scheper, praktijkconsulent

Integrale ouderenzorg

Waar voorheen twee ouderenzorgprogramma’s naast elkaar bestonden (SamenOud en HZD) zijn we dit jaar samen verder gegaan onder de naam ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’. Eind 2017 doet 90% van de Drentse huisartsenpraktijken hieraan mee.

Ouderen blijven zolang mogelijk thuis wonen. Daarvoor is samenwerking tussen thuiszorg, welzijnswerk, gemeenten en de huisartsenpraktijk nodig. Zij vormen een multidisciplinair kernteam voor kwetsbare ouderen in én rond de huisartsenpraktijk. We hebben in meerdere gemeenten een beleidsgroep ouderenzorg opgezet om zo de verbinding met het sociaal-, zorg- en medisch domein te versterken. 

Jaap, coördinator

We hebben Jaap te Velde als coördinator integrale ouderenzorg aangesteld. Jaap neemt de coördinatie-werkzaamheden in de regionale netwerken op zich en ontfermt zich over de overlegstructuren.

Coördinator kernteam

In 2018 starten we met een coördinator per kernteam. Hij of zij is de kartrekker en begeleidt een effectief en proactief overleg van alle betrokken zorgverleners. En houdt daarbij verbinding met het sociaal domein.

In 2018 onderzoeken we hoe we deze structuur ook voor dementie- en palliatieve zorg kunnen inzetten.

Jaap te Velde, coördinator integrale ouderenzorg Drenthe

Spoedzorg

We maken deel uit van de werkgroepen van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN) waarin we samen de spoedzorg voor ouderen verbeteren. De druk op de huisartsposten en spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen neemt immers toe. Huisartsen, ambulancevervoer, thuiszorg, wijkverpleging en SEH-artsen van het ziekenhuis werken dan ook met elkaar samen.

Scholingen

We hebben zorgprogramma-specifieke scholingen georganiseerd voor DM type 2, COPD, ouderenzorg en CVRM. 

Programmapluscommissie

We ervaren een goede samenwerking met de Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH’s). Zo hebben we samen met de WDH Emmen een CVRM-scholing georganiseerd en zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een tweedaagse scholing Chronische Zorg in 2018. Ook ervaren we een snellere afstemming over de inhoud van scholingen. Dat komt mede doordat onze scholingscoördinator Myriam nu bij ons in dienst is in plaats van bij Midea. Myriam organiseert en coördineert de WDH-scholingen óók vanuit HZD.

Activiteiten van de kwaliteitsteams

  • Regio Emmen heeft een kwaliteitsavond en casuïstiekbesprekingen DM type 2 en spirometrie georganiseerd. 
  • Regio Meppel heeft een kwaliteitsavond georganiseerd en ook waren er meerdere overleggen tussen de longarts/longverpleegkundige en de internist/diabetesverpleegkundige.
  • Regio Hoogeveen heeft de werkgroep ‘Formularium Inhalatiemedicatie’ opgestart.
  • Regio Assen heeft in december een casuïstiekbespreking DM type 2 en COPD georganiseerd.

Uitgelicht: de CASPIR

Nieuw dit jaar is de longfunctieanalist die ín de huisartsenpraktijk meekijkt met de spirometrie. Een longfunctieanalist voert dagelijks veel spirometrieën uit. Hij of zij beoordeelt of er technisch goed geblazen wordt én of het spirogram voor een diagnose geschikt is. Ook beoordeelt hij/zij de onderzoeksruimte, de benodigde materialen en protocollen. We hebben ervoor gekozen de werkwijze voor CASPIR 6 per 1 januari 2018 te veranderen.

Geen portfolio meer, maar een praktijkbezoek van een longfunctieanalist. Een mooie ontwikkeling!

Myriam Bijstra, coördinator scholingen

Contracten

We hebben voor COPD, CVRM, DM en ouderenzorg precies hetzelfde contract met Zilveren Kruis afgesloten als voorgaande jaren. De bestaande 2-jarige contracten hebben we met één jaar verlengd. De huidige contracten zijn dus geldig voor 2018.

 

Ketenpartners

Voor de fundusscreening hebben we contracten voor onbepaalde tijd afgesloten met de oogartsen van Treant, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Diaconessenhuis Meppel, Röpcke-Zweers ziekenhuis Hardenberg, Certe en Eyescan. Ook hebben we de werkafspraken met diëtisten aangescherpt, naar aanleiding van dubbele declaraties.

Nieuwe zorgstraten

Vanaf volgend jaar maken we plannen voor de implementatie van de nieuwe zorgstraten hartfalen en atriumfibrilleren. Zoals gewend bieden we onze huisartsenpraktijken (ditmaal ruim op tijd) de gewenste hulp om hieraan deel te nemen.

Samen met de cardiologen van Treant (Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal) en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen maken we werkafspraken rondom hartfalen en het terugverwijzen van stabiel ingestelde patiënten met hartfalen naar de eerste lijn. 

Een concept zorgprotocol is mede door huisartsen geschreven. Begin 2018 starten twee huisartsen met de Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten. Ook hebben we alvast een aanvraag bij Zilveren Kruis gedaan voor de landelijke substitutiegelden.